2022. január 10., hétfő

Körmend vára

Gyakran találkozni olyan főúri kastéllyal amely mint 
középkori vár kezdte pályafutását. Ezek közé tartozik
például Körmend vára is. Amit mi Batthyány-kastélynak
ismerünk, egykoron egy szúnyogoktól hemzsegő mocsár 
kellős közepén álló négy saroktornyos vár volt, amit 
valamikor a ködös múltban, valószínűleg a Kőszegi család
épített úgy 1247 után. Körmenden volt már ez előtt is vár, de 
az a kor divatja szerint leginkább egy lakótoronyból állt és 
a későbbi vártól nem messze, a mai iskola alatt rejtőzhetnek 
alapjai. De ez most lényegtelen, mert mi a Batthyányak
várkastélyát vettük célba. A 8-as főúton érkezve a városba, 
miután elhagytuk a Tescót, hamarosan ehhez a 
kereszteződéshez érünk. Itt kell balra, a Dr. Batthyány 
utcába fordulni...


Itt csak pár száz métert kell már autózni és meg is érkezünk.
A kastély déli főbejáratánál állunk...


Azt azért érdemes megjegyezni, ez a kapu nem volt várkapu 
sosem. Ez a kastély tartozéka, melynek falán egy tábla 
tudatja mit is találunk a kapu mögött...


Rögtön a kapun belül kétoldalt őrségi épületek állnak, hát
be kell vallani nem a legjobb formájukban. De talán egyszer 
rájuk is sor kerül a felújítások során...


A kastély főhomlokzata a 19. század elején nyerte el mai 
formáját...


A kastély nyugati oldalán épült fel a lovarda épülete...


Míg a keleti oldalon álló épület többféle célt is szolgált. 
Kis terem, nagy terem, levéltár meg könyvtár, meg még 
ki tudja mi mindenre használták...


Feltehetnénk a kérdést: De hát hol van itt a vár? Pedig itt 
van ám, és ha használjuk a fantáziánkat, csakhamar 
ráismerünk a négy saroktornyos belső udvaros erősségre...


A délkeleti torony pedig már bizonyítékkal is szolgál, 
csupán jól szemügyre kell venni...


Hogy mit keressünk? Nos, az első emeleti szinten lévő
vak ablak mellett ott a lőrés, ami talán szakállas puska,
de akár kisebb ágyú számára lehetett kialakítva. Ez 
bizony nem egy főúri kastély kelléke...


A torony másik oldalán is látszik, hol falazták be a lőrést, 
a helyette beépített ablak mellett...

De nemcsak a torony falán találni nyomát az átépítésnek.
Ez az ablak a keleti oldalon lett beépítve, bal felső sarkánál 
pedig a befalazott ágyúállás ismerhető fel...


Szóval itt áll előttünk Körmend vára, még ha elsőre nem is 
úgy néz ki, mint egy igazi végvár...


A Batthyányak fényűző kastélyt faragtak belőle és 
környezetéből is. A mocsár helyén például szép parkot 
alakítottak ki...


Napjainkban a várkastélyban kiállítás és múzeum működik.


A belső udvarra ráférne némi kozmetikázás. Előbb-utóbb 
bizonyára meg is fog történni...


Itt is felfedezhetjük az átalakítások nyomait...


Az egyik ilyen átalakítás volt, hogy az északnyugati 
toronyban kápolnát alakítottak ki... 


A várkastélyban egyébként több állandó és időszaki 
kiállítást is láthatunk...


Olyan sok izgalmas kiállítás van itt, hogy kár is részleteznem.
Ezt meg kell nézni! 


A kopottas lépcsőház még sejteti urainak gazdagságát...


A Batthyányak egész 1945-ig lakták a kastélyt, ami hercegi
pompával volt berendezve...


Sajnos az eredeti berendezés elpusztult az oroszok 
bevonulása után...


A várbeli állapotokról szemtanúk számoltak be:  „Láttam, hogy nagy szeméthalmokban IV. Béla, Róbert Károly, Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás király idejéből királyi oklevelek vannak függő pecsétekkel ellátva, melyhez az orosz katonaság nagymennyiségű burgonyahéjat, hamut, szalmát, gipszet, kormot és egyéb szemetet szórt… A látvány minden elképzelést felülmúlóan kétségbeejtő… a képtár összeszabdalt darabjai, vászonra húzott régi kéziratos térképek és leszaggatott 17. századi remek bőrkötések a kitört ablaktáblák helyett használtattak fel… mocsok, bűz és piszok, rombolás mindenütt”.


A megmaradt bútorokat elhordták, egy részüket az ablakon kihajigálva összetörték. A híres fegyver- és nyeregtárat ritkaságaival együtt szétdúlták, a hatalmas, harmincöt köbméterre becsült levéltár iratait az épület ablakaiból a puszta földre szórták. Egy részüket a katonák gyújtósként az udvaron működő húsz katlan alá hordták, más részét a Rábán túli Hegyaljára szállítván meggyújtották.


Ezt jelenti legyőzöttnek lenni... De térjünk vissza a jelenbe.
Egy makett, az egykori várról...


A számos látnivalóról szándékosan nem teszek fel képeket, 
menj oda és nézd meg! Meglátod, nem fogod megbánni! 
Végül a vár alaprajza...


No és egy rajz a várról és a települést védő városfalról...


Egy szép légi felvétel...
Hogy könnyen rátalálj: 


No és ha már erre jársz, néhány ötlet a közeli látnivalók 
közül: Körmend várának története: 
A helységet első ízben az 1238-ban kelt oklevél említi "regis de villa Curmend" alakban, amikor Pál fehérvári főispán bizonyos földbirtok ügyben intézkedik a körmendi vendégek és Búza s társai között. IV.Béla király a tatárjárás után, 1244.október 28-án különféle kiváltságokkal ruházta fel a várost. Oklevelében a várat is megemlíti. Eszerint a Csörnöc folyón túl terjedő földet a körmendi lakosság nem használhatja, mert a körmendi várat szolgálja, "castrum volumus Ðuiste et paci fice remanere". IV. László uralkodása idején 1289-ben egy bizonyos Trusalch nevű német foglalta el csapatával a várat, mely azonban rövidesen ismét magyar kézre került vissza és továbbra is királyi vár maradt. Zsigmond 1394-ben a várat és tartozékait Lentiért s Újvárért cserélte el felsőlendvai Szécsi Péter feleségével. 1430-ban már a Széchenyi család birtoka, melyet azonban a király 1437-ben Arany Mihály fia István nógrádi comesnek és biki Basó Istvánnak adományozott. Nem sokkal ezután 1440-ben újra a Szécsieké lett. Albert király halála után a Széchenyiek I. Ulászló pártjára állnak, ezért Erzsébet királyné nevében Háságyi Dénes fia Imre a várost elfoglalta, de a várat eredménytelenül ostromolta. A várost 1441-ben Ulászló visszavette, és valószínű, hogy visszaadta Széchenyi Lászlónak. V. László király 1456-ban meghagyta a budai káptalannak, hogy Gúthi Országh Mihályt és Széchenyi László leányait, Annát és Advigát iktassa be Körmend város és tartozékainak birtokába. Ennek megtörténtéről azonban nincsenek adataink. Széchenyi László magtalan halála után, 1457-ben alsólendvai Bánfi Pál királyi ajtónállómester lett Körmend felének birtokosa, míg 1458-ban Mátyás király egyes részeit Nádasdi Darabos Lászlónak, és Darabos Jakab fiainak, Gergely-, Balázs- és Lőrincnek adományozta. Darabos László 1462-ben saját részét 50 forintért monyorókeréki Ellerbach Bertoldnak adta el, kinek fia Ellerbach János 1496,március elején a körmendi várat és várost 22 000 forintért Szécsi Miklód fiainak Miklósnak és Tamásnak zálogosította el, de még ebben a hónapban Ellerbach a pozsonyi káptalan előtt, magtalan halála esetére Erdődy Bakács Tamás egri püspökre és családjára hagyományozta azért a 40 000 forintért, amit Erdődytől kapott. Ennek alapján II. Ulászló király rendeletére a budai káptalan 1496.május 1-én Erdődy be is iktatta a birtokba. Ekkor említik első ízben várnagyát, Tharódy Bertalant. Geréb Péter országbíró rendeletére 1497-ben a vasvári káptalan ellentmondás nélkül ugyanebbe a birtokba Szécsi Miklóst és Tamást is beiktatta zálog címén. Az emiatt indult perben Erdődy Tamás lett a győztes, és 1503-ban egyedüli birtokos Körmendnek. A várat és tartozékait Erdődy Pétertől hűtlenség miatt I. Ferdinánd 1529-ben elvette és Máris királynénak adta zálogba. Úgy látszik azonban, hogy Erdődy visszakapta a birtokot, mert 1551-ben a várat Tarnóczy Andrásnak 13 000 forintért elzálogosította, majd 1565-ben visszaváltotta. Erdődy Tamás horvát bán 1595-ben e birtokot Kanaházi Joó Jánosnak adta el, akit azonban 1603-ban Mátyás főherceg felségsértés vádjával elfogadott, fej- és jószágvesztésre ítélt. Joó életét csak a királynak felajánlott összes birtokaiért, köztük Körmend vár és városáért menthette meg. A Körmendi uradalmat 1604-ben Batthyány II. Ferenc királyi főlovászmester, Sopron vármegye főispánja nyerte királyi adományul. Bocskai hadainak egy része 1605-ben Németh Gergely vezetésével ágyúval lőtte a várat, de elfoglalni nem tudta. A vár első leírását is 1605-ből ismerjük, amikor Batthyány II . Ferencnek adta át. Eszerint a vár szabályos négyzet alaprajzú, négy sarkán egy-egy sarokbástyával, egyetlen kettős kapuval, csapórácsos belső kapuval és a kapu feletti toronnyal. Az egészet mocsár vette körül, mely megnehezítette megközelítését. A várban különböző rendeltetésű szobák voltak, a földszinten az őrség és a cselédség, az emeleten pedig azok a lakószobák helyezkedtek el, ahol az uradalom birtokosa és családja lakott. A vár vízellátását az udvaron ásott kút biztosította. A várat 1621-ben Collalto császári vezér akarta elfoglalni, de az ostromot Kondoray György és Hidasy János várkapitányok sikeresen verték vissza. Körmend 1650-ben végvár lett, ekkor német katonaságot rendeltek védelmére, akik a városban laktak. Ez időben gróf Batthyány Ádám volt Körmend földesura. A várat 1652-ben tűz pusztította, helyreállítási munkálatai 1654-ben kezdődtek meg és 1657-ben fejeződtek be. A török kiűzése után, 1702-ben I. Lipót király rendeletére a várat lerombolták, és köveinek felhasználásával a XVIII. Század elején felépítették a ma is látható kétemeletes, hengeres saroktornyos, manzardtetős Batthyány-kastélyt. Dénes József közlése alapján: Körmenden a város nevéből következően kellett lennie egy X-XI. századi korai sáncvárnak, talán a belső város délkeleti részén. II. Endre király (1205-1235) a várost Hermán nembeli Dés "comes" elődeinek adományozta. A Hermánok a korban általános, megszokott módon a korai templom közelében építették fel tornyukat.Ennek építéséről két okleveles adat is tanúskodik (1255, 1269). A XIII. században épült torony még a XVII. században is használatban volt. Maradványai a mai iskolaépület alatt rejtőzhetnek. Dénes József véleménye szerint a Kőszegiek tartományúri birtoklása idején, akik 1273-74 táján szerezhették meg a Hermánok adott ágának kihalását követően a birtokot, új vár épült a mai Batthyány-kastély helyén.


  
 

2022. január 3., hétfő

Boldogkő 2021

Tizenegy év után, 2021 nyarán tértünk vissza Boldogkő 
várához. Mivel ez a vár a kedvenceim között dobogós 
helyen áll, bizony sok ez az idő. Nem csoda, hogy alig 
vártam, hogy falai közé léphessek. Ezt azonban egy 
hirtelen jött nyári zápor késleltette egy kicsit, így előbb 
megebédeltünk a vár alatti faluban. Csak ez után vettük
célba a felettünk magasodó csodálatos erősséget...


A vár alatti parkolóban alig találtunk helyet, a sok autó között.
De ez nem baj, hisz azt jelzi, igen népszerű hely ez a 
kirándulók körében...


Talán épp az az egyik oka a sok látogatónak, hogy 
nem kell hosszú gyalogtúrára készülni. Csak öt percnyi séta,
és máris ott állhatunk a vár bejárata alatt...


Mi azonban tartva magunkat régi szokásunkhoz, előbb 
kívülről jártuk körbe célunkat. Előbb a déli irányban kinyúló 
sziklanyelv mellett indultunk el...


Innen, a sziklanyelv tövéből ennyi látszik a délnyugati nagy
toronyból...


Az Oroszlánszikla alatt. Érdekes látványt nyújt a keleti 
oldalának támaszkodó magányos szikla...


El is határoztuk, hogy átbújunk alatta...


No és a gondolatot tett követte...


A vár keleti oldalán folytattuk utunkat...


Bevallom kissé félelmetes látvány az alulról omladozó 
sziklafal. Láthatóan a régi aláfalazás előbb-utóbb kevés lesz.


Ez itt a ciszterna udvar keleti fala, ami nemrégiben vissza 
lett építve. Jól felismerhető a friss falazás mértéke...


Közben megérkeztünk a vár legészakibb pontjához...


Mivel a vár északi irányból volt a legkönnyebben támadható, 
itt kellett leginkább megerősíteni...


Ezért épült ide a szikla alá még egy védvonal, egy külső 
palánkfal, toronnyal...


Egy ilyen fából épült palánkfal azonban nem lett volna 
alkalmas komolyabb ostrom kivédésére, gyanítom, nem is 
ezzel a céllal épült...


A palánkfal a kaputoronnyal, inkább afféle huszárvárként 
szolgálhatott, és a vár alatti területet védte a váratlan, 
rajtaütésszerű támadásoktól...

Más logikus magyarázatot én nem találtam az építésére, 
hacsak nem még az ostromágyúk elterjedése előtt létesült.
Azok ellen ugyanis védhetetlen lett volna...


Hozzá kell tenni, ez a vár sosem játszott stratégiailag fontos 
szerepet, ezért nem is erősítették meg ostromágyúk ellen. 
Bár többször is ostrom alá vették, ilyenkor rendszerint 
gazdát is cserélt. Ezen felbátorodva, most mi is támadást 
indítottunk a kapu ellen...


Némi kapupénz lerovása után kaptunk egy billogot 
kezünkre, hogy így tudassák, mostantól egy időre a várnép 
része lettünk...


Tizenegy év után végre újra itt a falakon belül... Ezt csak a 
magamfajta várimádók érthetik.. 


Ez a falszoros vagy alsó udvar számos funkcióval bírt. Ez 
volt az utolsó védvonal a belső vár előtt, innen nyíltak
pince járatok és álltak itt gazdasági épületek is...


No és sziklába vésett fémolvasztók is voltak itt, amiket 
a vár ura nem éppen legálisan, a pénzveréshez szükséges 
fém olvasztására használt. Nem is igazán díjazták ezt 
odafenn az Udvarnál...


A gyilokjáróról szép kilátás nyílik a kibővített parkolóra. 


De ne csak kifelé nézelődjünk! Ez a falcsonk bizonyítja, hogy 
egykor jóval magasabb épület állt itt, mint napjainkban. Ez 
az úgynevezett Öregtorony maradványa...


Ez viszont már a déli toronyban kialakított lőpormalom...


Ez a nagy "mókuskerék" működtette a malmot, míg a 
kereket leginkább a tömlöcből kis testi mozgásra előhozott rabok forgatták. 
Ha a tömlöc üres volt, akkor az apródok szívták meg. 


Eddig valahányszor itt jártam, mindig zárva volt ez a kapu.


De most legnagyobb örömömre, tárva nyitva állt és csak 
arra várt, hogy átlépjek rajta. Ki se bírtam volna, hogy ne 
tegyem...


Pazar látvány, ez vitathatatlan...


De rácson keresztül így már máskor is láthattam. Most 
azonban ki is mehettem a sziklanyelvre...


Ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a várra illetve a környező 
tájra. Ezt nem szabad kihagyni senkinek! 


A vár alatt elterülő Boldogkőváralja, és a hozzá vezető 
úgynevezett "Szamárút"...


Állítólag ezen az úton szállították fel a faluból az élelmet és 
vizet szamárháton a várhoz. Már ha igaz az értesülésem..


De ideje volt visszatérni a falakon belülre, mert hamarosan 
kezdődött a műsor...


 Hogy milyen műsor? Nos a vár urai rendszeresen fegyver és 
lovagi harc bemutatóval kedveskednek a látogatóknak...


Erről kár lenne lemaradni! Boldogkő lovagjai nemcsak jól 
forgatják a fegyvereiket, de humoros előadásukkal 
maradandó élményt nyújtanak. 


A vár gyógyítója gondoskodik róla, hogy ne érjen minket 
semmi kórság a műsor alatt...


Az igazi élménynek itt még nincs vége. Hamarosan elénk 
lépett a vár ifjú Úrnője, Drugeth Fülöp felesége, hogy
bemutassa otthonát. Meg kell mondjam, ahhoz képest, 
hogy saccra hétszáz éves a hölgy, igen csinoska! 😏
Jó, tudom... a hölgyek korát nem illik firtatni.


Szóval a bájos Drugethné először bemutatta nekünk a
frissen felújított ciszternát, majd a palotába invitált minket.


Ahol minden helyiségről volt néhány érdekes, mondata 
számunkra. Persze semmi pikáns, olyanról úrihölgy nem 
beszél. De hogy miről, azt megtudod, ha elmész és 
meghallgatod.. Nem lövöm le a poént. 


A sok séta közben jól esett leülni egy kicsit...


De aztán menni kellett, mert a vár Úrnője még sok látnivalót 
tartogatott...


A helyiségek még nagyjából üresen álltak, de Drugethné azt 
ígérte, a közeljövőben fokozatosan, szépen be lesznek 
rendezve.


Bár némi fenntartással kezelem a Báróné szavait, hisz nem 
lehet tudni, mit jelent egy hétszáz éves úrnő szemében a 
"közeljövő" kifejezés. Reméljük nem évszázadokban 
gondolkodik...


Közben a vár legtetejére értünk. Fantasztikus a kilátás!


Ki tudja... Ha egyszer visszaépül az Öregtorony, jó lenne 
annak a tetejéről is megcsodálni a panorámát!


Visszaérve a Ciszterna udvarhoz, a Bárónő elköszönt tőlünk...


Mi pedig szemrevételeztük a mellékhelyiséget is. Bár kissé 
nyomasztó az út oda, tiszta, kulturált, nincs vele semmi 
gond. 

Ideje volt már elindulni le a várból...


Közben elsétáltunk a vár egyetlen ágyúja mellett...


Csakhamar ismét a vár alatti piactéren álltunk...


Ahol ottlétünkkor szerencsére nem történt akasztás... 


Végül szokás szerint a vár alaprajza...
Egy gyönyörű légi felvétel...
Hogy könnyen rátalálj...


No és ha már erre jársz, néhány látnivaló a közelben!
Boldogkő várának története:
Kutatástörténet és helyreállítás: 
Boldogkő az egyik leglátványosabb tájképi megjelenésű várunk. A várban eddig végzett ásatások eredményei nem támasztják alá egyértelműen K.Végh Katalin megállapítását, miszerint a 13. század közelebbről nem ismert időszakában emelt vár eredetileg csak a sziklagerinc D-i részén felépített, lakótoronyként értelmezett négyzetes toronyból állt volna. A sziklagerinc szint- és topográfiai viszonyai és az itt előkerült leletek ugyanis nem zárják ki, hogy már a legkorábbi időszakban felépülhetett a téglalap alaprajzú lakóépület is. Ennek északi, háromszög alaprajzú záródása – melynek első emeletén később a kápolna valószínűsíthető - eredetileg nem jelentkezett feltétlenül önálló toronyként. A 17. századi leltárak alapján ugyanis elképzelhető, hogy az egész épületegyüttes két emelettel rendelkezett. Ezen épületek egyidejűsége esetleg falkutatással lenne még igazolható – ez vonatkozik az összes, magasan álló épületrészek későbbi átalakításainak értelmezésére is – a 14. század első felének történeti viszonyai mindenesetre nem valószínűsítenek egy nagyobb kiépítést, hiszen Boldogkő nem játszott különösebben jelentős szerepet a Drugethek kezén volt erősségek között. Ugyanakkor a vár további bővítésére, így a DK-i falak és a DNy-i épület emelése minden bizonnyal már a 15. században került sor. Elképzelhető, hogy az utóbbi vagy annak már hiányzó É-i része eredetileg kapuépítményként szolgált. Nem egyértelmű azonban az alsó várudvar ma álló építményeinek korhatározása, a félköríves kaputorony és a hozzácsatlakozó várfalak még a 16. században is épülhettek. Biztosan a 16-17. század folyamán került sor az alsó várudvar É-i, 1682-ben Csonka-bástyának nevezett É-i része beépítésére, a négyzetes torony K-i boronavázas bővítménye és nem utolsósorban a Ny-i elővár kialakítására. A vár katonai értékét jelzi, hogy a tűzfegyverek korára jellemző korszerű védőművek emeléséről nincs tudomásunk. A szárazmalom a 17. század végén létesülhetett, de számos építmény, mint a ciszterna, a tömlöcnek tartott sziklaakna, a nyugati várudvar. Sajnos a gerinc déli nyúlványának gerendalyuksorainak vagy épp az egyes pincejáratoknak pontosabb korhatározása technikailag nem lehetséges. Csak az újabb kutatás mutatott rá, hogy a Péchyek 19. századi romantikus romkonzerválása alapvetően átformálta a korábbi eredetű épületrészeket. Ebből az időből származnak a lakóépület és a külső kaputorony csúcsíves nyílásai, a sziklagerinc felső részére vezető boltozott lépcsős feljáró, az északi háromszög alaprajzú épület mai déli fala, a pártázatos-lőréses falkoronák és a további nyílások többsége is. Valószínű, hogy a nyugati várfal egy jelentős szakasza is ekkor épült újjá. A munkálatok mellett jórészt ki is tisztították a vár belső területét, eltávolítva a sziklafelszínről a feltöltési és omladékrétegek jelentős részét. Ennek köszönhetően válik érthetővé, hogy az eddigi ásatások miért nem eredményeztek jelentősebb leletanyagot. A várromokat 1952-ben mérte fel a Miskolci Tervező Intézet, ez szolgált alapjául az azóta közzétett kutatási alaprajzoknak is. A vár máig legátfogóbb igényű értékelését K. Végh Katalin végezte el 1966-ban napvilágot látott, alapos tanulmányában, ahol az általa 1963–1964-ben folytatott, a helyreállítást megelőző ásatások eredményeit is feldolgozta. Az 1968-ban befejeződö helyreállítás és állagmegóvás után az egykori palotarészben turistaszállót alakítottak ki. A 90-es évek elején a turistaszálló megszűnt. Helyére hadtörténeti kiállítás és ólomkatona kiállítás került. 2002–2003-ban Éder Katalin és Koppány András végeztek részleges feltárást az alsó-vagy külsővárban, majd ennek mentén a vár falainak szükséges állagmegóvása és kiegészítéseek történtek meg. A vár külső látványa megváltozott. A két torony (a kaputorony és a déli torony) védőtetőt kapott. Az alsó udvar falán körben közel 100 m hosszban gyilokjáró épült, amelyről nagyszerű kilátás nyílik a lőréseken át a nyugati, illetve az északi irányba. Az Oroszlánszikla nyergén sziklakijáró, a kiugró ponton figyelőtorony épült. Elkészűlt a vár pincéjének és a vár borozónak föld alatti összekötése. Az ezt követő évtizedben további kisebb léptékű felújítási, illetve állagmegóvási munkálatok zajlottak. Lépcsővel látták el a háromyszögletű tornyot és a kilátó rész üvegezett fedéséről is gondoskodtak. Sajnos a pinceétterem felé nyíló sziklaalagút viszont elzárásra került. 2020 végén indultak meg ismét a nagyobb ívű rekonstrukciós munkálatok. 14. századi állapotában helyreállításra került a palota szárny, a ciszterna udvarral. Az északkeleti toronyban kialakításra és berendezésre került a középkori konyha. Emellett megújult a kaputorony, műkődő csapóhíddal. A Castrum Boldua középkori étterem terasza alatt vizesblokkal, ajándékbolttal és kávézóval felszerelt fogadóépület szolgálja vendégek kényelmét. A belső berendezések is folyamatosan érkeznek és kerülnek a helyükre. 
A vár története:
A vár feltehetően a tatárjárás után épült, IV. Béla király engedélyével 1255-1272 között. Építtetője a Tomaj nembeli Jaak fia Tyba ispán, vagy családjának egyik tagja lehetett. Mint erődítmény a kassai utat és a Hernád völgyét védte. Írásos emlékek a várat „castrum Boldua”  néven 1295-ben említik először egy III. András által kiadott oklevélben. Mivel a Tomaj-nemzetség Abaúj megyei birtoklására más adatokkal nem rendelkezünk, így nem zárható ki az sem, hogy Boldogkő építése az Aba-nemzetséghez, esetleg épp Amadé nádorhoz lenne köthető. 1300-ban mindenesetre az ő itteni várnagyáról értesülünk. 1312-ben Károly Róbert a rozgonyi csatában legyőzi Aba Amadét és az elkobzott várat a király a Drugeth családnak adományozta úgy, hogy benne királyi várnagyot tartott. 1388-ban Zsigmond király a hozzá tartozó falvakkal együtt Czudar Péternek zálogosította el. 1403-ban Perényi Péter a lázadóktól foglalta vissza a király részére. 1422 után előbb Lazarevics István, majd Brankovics György birtokolta. Mátyás uralkodása alatt előbb a Parlagiak, majd Kassa városa, végül 1528-ig a Szapolyaiak kezén volt. A mohácsi csata után számos alkalommal váltotta birtokosait, többször ostrommal foglalták el a Ferdinánd- illetve Szapolyaipárt hívei. Részletes birtoklástörténetét még nem tisztázta levéltári kutatás, legjelentősebb 16–17. századi tulajdonosai közül a Serényiek és a Palochayak említendők meg. Jelentősebb stratégiai szerepet nem játszott, azonban általában alatta gyülekeztek a vármegyei csapatok. 1671-ben Szelepcsényi György érsek kezébe került, akitől 1685-ben az esztergomi káptalan örökölte. Közben azonban a kurucok első sikertelen ostromai után Thököly Imre foglalta el és tartotta fennhatósága alatt. A vár nem játszott katonai szerepet a Rákóczi-szabadságharcban, így az eddigi szakirodalomban feltétezett lerombolása nem bizonyított. 1715-ben a lőcsei jezsuiták szerezték meg, s elsősorban a hozzátartozó uradalom raktáraként hasznosították. 1753-ban a Péchy-család vette meg, de ők a faluban 1768-ban egy új kastélyt emeltettek. Azonban 1830 körül az ekkor már romos várban is építkeztek. A 19. század végétől öröklés révén a Zichy-családé, majd 1945 után állami tulajdonba került.