2010. november 11., csütörtök

A Jáki templom

Bejegyzéseimben többnyire várakról szoktam írni,
de kirándulásaink alkalmával, mi természetesen
egyéb szép helyeket is fel szoktunk keresni. Így
tettünk akkor is, amikor Szombathely környékén
jártunk. A várostól délre, a 86-os főúton mintegy
7-8km autózás után Balogunyom községnél kell
jobbra fordulni, hogy aztán újabb öt kilóméter
mulva megérkezzünk Jákra, ebbe a kis Vasmegyei
faluba. Itt áll Hazánk egyik legismertebb temploma,
a jáki Szent György apátsági templom. A templom
mellett tágas parkolási lehetőség biztosított, és
egy kis üzlet áll, ahol a belépőket megválthattuk.
Itt egyébként emléktárgyakat, édességet, kávét
és egyebeket is árúsítanak. A belépők birtokában
aztán beléphettünk a templom-kert kapuján..

Úgy gondoltuk, először kívülről csodáljuk meg a templomot.
Először a nyugati irányban lévő főbejárat felé indultunk..

Azt hiszem ezt a képet látva szinte minden magyar ember tudná,
hogy hol készült..

Megcsodáltuk a magyarországi román építészet legszebb kincsét,
a dúsan díszített Főkaput..

Majd a templom északi oldala mentén haladtunk tovább, ami kevésbé
díszes, ráadásul ottjártunkkor egy része fel volt állványozva..

A keleti oldalon lévő félkör alapú szentély ismét pazar kőfaragásokkal
van díszítve..

És már vissza is értünk a déli oldalra..

Itt van a sekrestye épülete a templomhoz építve. Mielőtt beléptünk
a templomba, még megörökítettem ezt a gyönyörű keresztet a tető
déli végén..

A templomba a főkapunál kevésbé díszes Déli kapun léphettünk be..

Azért ez is nagyon szép. Belül félhomály fogadott, és némi pénzünkbe
került, hogy a világítás rövid időre bekapcsolódjon. De megérte, mert
a templom belülről is gyönyörű. Íme a főhajó..

A főoltárral..

Az egyik mellék-oltár.. nagyon szép!

Ez a főbejárat, felette az orgonával..

Az orgona is gyönyörű faragásokkal díszített..

Természetesen több látnivaló is van a templomban, de azt meghagyom
mindenki számára, hogy személyesen fedezhesse fel. Miután
körbe jártuk a nagy templomot belülről is, elbúcsúztunk tőle,
és kiléptünk a díszes Folnay-kapun..

Majd mielőtt autóba ültünk volna, még egy utolsó fotó..

És egy nagyon szép légi felvétel..
Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Jaki_templomcivertanlegi2.jpg


A Jáki templom története:
Forrás:http://muvtor.btk.ppke.hu/romanika/jakk1.jpg
A jáki templom alapítója a Ják nemzetségből származó Jáki Nagy Márton nemes, a környék gazdag földbirtokosa. A Ják nemzetség alapítója az a Wasserburgi Wecellin nevű bajor lovag, aki Gizella királynő, Szt. István feleségének kíséretében jött be Magyarországra. Itt a királyi testőrség parancsnoka lett és nagybirtokot kapott. A templom és a bencés kolostor alapításának ideje: 1214. Az építés 1256-ig tartott, három szakaszban.
Stílusa alapvetően román, de már megjelennek a gótikus elemek is. Fellelhető a gyönyörű díszítésekben az észak-francia, normann hatás, valamint a burgundi, a bambergi dóm kőfaragók hatása is. Talán az alapító halála vagy a tatárjárás (1241-42) miatt az építkezés félbeszakadt. A befejezést a harmadik ún. provinciális iskola végezte. Munkájuk: az északi hajó lefedése (bordás keresztboltozat), a fő és déli hajók fakazettás lefedése és a Jakab kápolna felépítése.
A felszentelést Omodé győri püspök és Favus pannonhalmi főapát végezték 1256-ban. (A szentelést az alapító nem érhette meg.) Ezt örökíti meg a déli torony alatt látható egyik freskótöredék. A jáki templom előtt temetési jelenet látható.
Az 1331-ből való oklevél 50 szerzetesről tesz említést, amely bizonyára túlzás.
Az 1455-ben gazdátlanná vált jáki kegyuraságot V. László a monyorókeréki (Eberau) Elderbach Berchtoldnak adta, majd később Bakócz Tamás örökölte. Őt követte unokaöccse Erdődy Péter. Ettől kezdve az Erdődy grófi család a kegyúr. A Zrínyi-családhoz csak rövid időre került (1557-1613).
1532-ben, a kőszegi ostromkor, a törökök a monostort és a templomot is megrongálták. Az apostolfejek közül számosat levertek, de másutt is okoztak károkat.
1562 után megszűnt a szerzetesi élet, a kolostornak ma már nyoma sincs.
1626-ban Erdődy Bálint és Zsigmond megegyeztek, hogy a templomot kijavítják. Valószínűleg ezen restaurálás emlékét őrzi egy szívben látható név és évszám (Theodosius Duchon 1637) a főhajó egyik északi ívében. Egyéb barokk-kori festésmaradvány is fellelhető a templomban. A 17. század közepén az épületet villámcsapás érte, és erősen megrongálta a templom déli részét. Három déli pillért és a főhajófal nagyobb részét újjá kellett építeni. Ez a hatalmas munka Folnay Ferenc apát nevéhez fűződik (1643-1666). A templom déli kertjébe vezető ún. Folnay-kapu is ekkor épült. Vaskapuját Pölöskei József készítette 1970-ben.
A 18. század végé Erdődy Gábor gróf, apát, aki később egri püspök lett, a tornyokat restauráltatta (1733-35). Az 1756-os egyházlátogatási jegyzőkönyv (vis.can.) gazdagon tagolt hagymasisakról ír; valamint azt is megemlíti, hogy a főhajó cserép-, a mellékhajó fazsindelyes.
1780-ban Szily János Szombathely első püspöke, egyházlátogatásának alkalmával a főhajó tetőzetét és a tornyokat igen elhanyagolt állapotban találta.
1846-ban a szombathelyi püspöki hatóság sürgeti, hogy a templomot művészettörténeti szempontok szerint kell helyreállítani. Ettől kezdve a templom felújítása nem csak egyházi, hanem nemzeti ügy lett.
1892-ben a Műemlékek Országos Bizottsága Mőller Istvánt bízta meg a munkálatok irányításával.
1896-1904-ig tartott a templom történetében a második legjelentősebb helyreállítási munka (Magyarország ezeréves fennállásának emlékére). A munkálatokat Schulek Frigyes és Gyalus László vezette. A következő fontosabb teendők: lebontották a déli hajó fölé emelt, Folnay idejében épített emeleti részt. Felfalazták a barokk korban nyitott ablakokat. A barokk oltárok helyett neoromán oltárokat emeltek. Megújították az áldoztató rácsot, a szószéket és az egykori kegyúri karzat mellvédjét. A szentélytől kiindulva a kórusig új boltozatot készítettek a főszentély mintájára. Ugyanígy a déli hajóban is. A tornyokat is visszabontották a kórusmagasságig. Nagyon sok eredeti kőfaragványt múzeumi megőrzés végett kivettek. Ez a restaurálás az egész templomot érintette.
1902-ben Angster József és fia, pécsi orgonaépítők, új orgonát készítettek. A padok és a sekrestye berendezései Budapesten készültek a Gregersen cégnél. A tetőszerkezet Trummer János szombathelyi ácsmester munkája.
1937-ben Gróf Wenchein Frigyes apát idejében olasz művészek restaurálták a főoltár mögött "elfelejtett" Szt. György freskót és a déli torony alatt lévő freskókat.
Az 1980-as évekre ismét esedékessé vált a templom általános restaurálása. Az idő vasfoga, a savas eső sok kárt okozott. 1982-ben a főhajó cserepezése, a két oldalhajó rézzel való lefedése történt meg. A régi rézlemez felhasználásával készült el 1988-ra a II. világháború idején elvitt nagyharang helyett a 11 mázsás új Mária-harang.
A templom és Szt. Jakab kápolna restaurálása az Országos Műemlékvédelmi Hivatal irányításával zajlott. A munkálatokat a mindenre kiterjedő kutatások, szakrajzok, felmérések előzték meg. Eddig elért eredmények: elkészült a nyugati kapuzat oromfala, az apostolok galériája, a szobrok restaurálása és másolata. Kijavították a Jakab kápolnát és annak barokk oltárait.
Elkészült az apáti házak közül a B épület, amelyhez csatlakoztatva új rész is épült, hogy a több száz eredeti faragott követ tárolni lehessen. Folyamatban van az apáti A épület helyreállítása, mely a legértékesebb kövek, szobrok bemutatását szolgálja majd (kőtár).
Az ásatások is szakaszonként folytak. 1990-ben a sekrestyénél, a nagy ablak előtt megtalálták a negyedik apszis alapját. A sekrestye területén apáti kápolna állt. A Jakab kápolnát 1992-ben tárták fel. Beigazolódott, hogy a kápolna nem csontház volt, hanem a falu temploma. Sőt megtalálták a még korábbi templom rotunda rajzolatú fundamentumát, valamint a korabeli temetőt, a XI. századtól kezdve sok-sok halottal.
1991-ben az ún. Mária-oltár restaurálásakor leltek rá a jáki gótikus szárnyasoltárra az elveszettnek vélt négy táblaképpel (Péter, Pál, Bertalan és Ker. Szent János). Visszakerült egykori helyére a nagytemplom északi hajójának az oltárához.Forrás:http://www.jak.hu/index.php?v=1&p=11&function=2_10

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése